Eat White Dirt   (2016)

Eat White Dirt (2016)

Archive   (2018)

Archive (2018)


Jared Dawson is the Church of Lavonia Elberton   (2019)

Jared Dawson is the Church of Lavonia Elberton (2019)

Some Million Miles   (2019)

Some Million Miles (2019)


Diamond Tourist   (2013)

Diamond Tourist (2013)

MARFA, TEXAS   (2016)

MARFA, TEXAS (2016)